بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
مدير پرستاري
 

 شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری ( مترون )

 مدیر خدمات پرستاری ( مترون ( در مراکز بهداشتی، د رمانی و توانبخشی ، پرستاری است که اداره واحد

 پرستاری مرکز مربوطه را به عهده دارد.

 شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و

 استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:

-1 برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

-2 گردآوری اطلاعات از:

- مرکز شامل : نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی

پرستاری، پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان

- مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده

- منابع شامل نیروی انسانی(پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ( ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات

-3 شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

-4 تعیین اهداف( کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت

و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط

-5 تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

-6 برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل

و نظارت کنترل عفونت و...)

-7 ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

-8 تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

-9 ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز

-10 جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

-11 ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری

-12 مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز

-13 تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری

-14 مشارکت در طرح های پژوهشی

-15 برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت) کنترل عفونت(

-16 انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان

پرستاری

-17 ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای

ذی ربط

-18 تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی

-19 تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف

مصوب

-20 بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

-21 پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری

-22 پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط

-23 تصمیم گیری در مورد مرخصی ها، ماموریت ها و کارکنان گروه پرستاری

-24 رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

-25 ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و

-26 اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه )

گروه پرستاری

-27 اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

-28 تشکیل و اداره ج لسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن

آوری ها علمی حل مساله

-29 تامین نیازهای اموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خ طمش ها__


1399/11/12
Powered by DorsaPortal