بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
رييس امـور اداري
 

وظایف ومسئولیتهای پست سازمانی مذکور براساس وظائف واحد سازمانی تایید شده و به شرح زیر تعیین میگردد.

عنوان شغل : رییس امور اداری

تعریف:

 این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به اموراداری

استخدامی در زمینه های مربوط به تشکیلات روش ها-استخدام و آموزش- طبقه بندی مشاغل- حقوف و مزایا در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی میباشند  

 

نمونه وظایف ومسئولیت ها :

1-انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها-آموزش- طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذی ربط

-2 تهیه مجموعه هدف وظایف و وپستهای سازمانی وزارتخانه و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به مرجع ذیربط جهت تایید

3- تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذی ربط

4- انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کرده مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری کارگزین

5- تشریک مساعی در تنظیم آیین نامه ها- بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

6- هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها هدف های مورد نظر و خط مشی کلی تعیین شده

7- تهیه گزارش لازم

شرایط احراز :

1-تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی

مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش)مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی،

مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل(، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،

مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت MBA ،مدیریت استراتژیک، مدیریت امور

دفتری، امور دولتی، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی

سیستم های اقتصادی، علوم اسلامی - اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی ، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت

مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

2-مهارت: ، داشتن مهارت های هفت گانه ICDL

3-دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت  تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (با تاکید بر فصول ششم هفتم هشتم نهم و دهم) آیین نگارش و مکاتبات اداری،


 

1399/11/12
Powered by DorsaPortal