بيمارستان امام رضا(ع) آمل
۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
بخش هاي باليـني - بستـري

بخش های بالینی- بستری

نام بخش

شماره تلفن

نام بخش

تلفن بخش

داخلی مردان

353-354

اتاق عمل

340-339

داخلی زنان

374-373

عفونی

435-437

قلب

321-320

کودکان

214-213

CCU-1

370-369

 


CCU-2

386-385

 

 

ICU-1

380-379

 

 

ICU-2

350-351

 

 

داخلی 3

461

 

 

جراحی

335-334

 

 

 
وظایف ومسئولیتهای پست سازمانی مذکور براساس وظائف واحد سازمانی تایید شده و به شرح زیر تعیین میگردد.

عنوان شغل : پرستار

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نظارت کلی، طرح و برنامه ریزی مراقبت از بیماران بر اساس فرایند پرستاری، رساندن دارو و انجام سایر درمان ها و توجه به واکنش های حاصله از کاربرد آن ها، برقراری ارتباط با بیماران و خانواده آنان به منظور درک نیازهایشان و کمک به رفع مشکلات بهداشتی و درمانی آنان با توجه به کاربرد مراقبت های بهداشتی اولیه ) PHC ( با همکاری سایر کارکنان و اعضا گروه پزشکی واحد مربوطه، ارائه مراقبت های پرستاری در بخش های تخصصی ویژه، سرپرستی و ارزیابی فعالیت های انجام شده توسط گروه پرستاری وشناسایی و بررسی مشکلات خدمات پرستاری و کمک در حل آن ها در سطوح مختلف سازمانی یا سرپرستی، طرح ریزی و هماهنگی امور مرتبط با پرستاری را

عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیتها :

-1 ثبت مشخصات بیمار در کلیه برگه های پرونده پزشکی بیمار و گزارش های پرستاری.

- 2انجام اقدام های اولیه )تهیه نوار قلبی، کنترل علایم حیاتی ، رگ گیری، آزمایشات و ...(.

-3 اجرای دقیق دستورات دارویی تجویز شده و ثبت دقیق و صحیح آن.

-4 ثبت صحیح گزارش های پرستاری )ذکر اولویت ها، پیگیریها، ذکر ساعت برچسب نوع هدف و اجرا، مشاوره ها، سونوگرافی

-5 ثبت دقیق و صحیح وقایع اتفاقیه در مورد بیمار )سقوط از تخت، زد و خورد و...( و گزارش آن و اقدامات انجام یافته به مافوق.

-6 احترام و رعایت حقوق بیماران.

-7 کنترل دستگاه الکتروشوک، وسایل و تجهیزات احیای قلبی- ریوی و شوک قلبی و آشنایی کامل با تجهیزات بخش قلب.

-8 تحویل گرفتن بیماران )کلیه بیماران بستری در بخش( و تجهیزات بخش در تمامی شیفت ها.

- 9رعایت اصول احتیاطات همه جانبه استاندارد به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیماری های منتقله از راه خون، ترشحات، تنفس و تماسی .

-10 هماهنگی با تیم درمان در انجام فرایندهای تشخیصی، درمانی و توانبخشی.

- 11پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن.

-12 ایجاد هماهنگی و ارتباطات لازم با سایر بخشهای بیمارستان جهت انجام امور مربوطه.

- 13تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

- 14ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب با همکاری پزشک متخصص عفونی

به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

-15 ارایه مراقبت های لازم برای جلوگیری از زخم بستر و انجام مراقبت از زخم ها) بازدید زخم، شستشو، بررسی درد، گزارش

نیاز به واکسیناسیون و جراحی در صورت لزوم (

-16 بررسی وارزیابی عروق وریدی محیطی برای دسترسی به آن در شرایط تا حد امکان با ثبات با کمترین تحرک و کمترین خطر عفونت و مراقبت موثر از آن برای پیشگیری از عوارض مرتبط با محل رگ گیری و انجام آموزش های ضروری به یمار و همراهان ایشان و تعویض به موقع آن .

- 17برنامه ریزی برای استقرار تیم پرستاری رگ گیری .

- 18آرام سازی محیط فیزیکی، کنترل دما و نور، سر و صدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار.

- 19مراقبت و کنترل کاتترهای شریانی، وریدهای مرکزی و شنت ها وگزارش هر گونه اختلال در کارکرد و عوارض ناشی از آنها.

-20 ارایه مراقبت های لازم از بیمار پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی تهاجمی شامل کنترل وضعیت همودینامیک ،

سطح هوشیاری و سایر مراقبت های مرتبط با اقدامات انجام شده.

-21 انجام کار با تجهیزات مراقبت های ویژه در مراحل مختلف درمان بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه.

- 22کنترل وضعیت تغذیه بیمار و انجام اقدامات پرستاری لازم در موارد تغذیه از طریق لوله ها ی گوارشی و تغذیه کامل وریدی

-23 آموزش بیمار در نحوه استفاده از وسایل مصنوعی، پروتزها و کمکی.

- 24شرکت در ویزیت بیماران و انجام امور مربوطه در صورت نیاز.

- 25کنترل ثبت گزارشهای پرستاری در شیفتهای بعدی و ثبت دقیق گزارشها در شیفت مربوطه.

-26 مراقبت و نظارت در توزیع غذای بیماران.

-27 همراهی در آموزش دانشجویان پرستاری با مربی مربوطه.

-28 ارزیابی دانشجویان پرستاری و بخشهای بالینی، ارائه نتیجه به حوزه های مرتبط ومشارکت و همکاری در برنامه ریزی

آموزش نظری ، عملی و بالینی دانشجویان.

-29 آموزش دستورالعمل ها و مطالب علمی در خصوص راه های کنترل عفونت در بیمارستان به گروه پرستاری.

-30 برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی.

-31 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی.

-32 شرکت در کمیته های مربوطه جهت تدوین استانداردهای مورد عمل در حوزه خدمات پرستاری و تنظیم ضوابط و دستورالعمل های پرستاری

-33 سرپرستی و هماهنگی در تقسیم فعالیت های پرستاری با توجه به تجربیات و معلومات هریک از اعضا گروه پرستاری،

آموزش، مشاوره و راهنمایی.

-34 تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتهای تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و ....

- 35بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق.

-36 همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی عفونتهای بیمارستانی.

-37 تهیه و تنظیم گزارشات کمی وکیفی از وضعیت موجود گیرندگان خدمت، ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط.

- 38مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری براساس توانایی ها، نیازها در واحدها و شیفت های مختلف.

-39شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج

آن در انجام وظایف محوله.

- 40مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه ..

شرایط احراز:

-1 تحصیلات و معلومات

مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته های پرستاری، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری.

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته فیزیو لوژی، تکنولوژی گردش خون، آموزش جامعه نگر در نظام سلامت، سلامت

سالمندی، آموزش بهداشت، آموزش پزشکی، اپیدمیولوژی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری .

مدرک تحصیلی دکتری فیزیولوژی ،سالمند شناسی ،آموزش پزشکی، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، اپیدمیولوژِی ،اخلاق

پزشکی مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری.

-2 تجربه :

برای احراز پست پرستار ، انجام تعهدات طرح نیروی انسانی بعنوان تجربه پذیرفته می شود .

برای احراز پست مدیر خدمات پرستاری هفت سال تجربه که دوسال آن بعنوان سوپروایزر و یا سرپرستار باشد.

برای احراز پست رییس خدمات پرستاری پنج سال تجربه که دوسال آن بعنوان سوپروایزر و یا سرپرستار باشد.

برای احراز پست سوپروایزر در گردش چهار سال تجربه که یک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

برای احراز پست سوپروایزر آموزشی سه سال تجربه که یک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

برای احراز پست سرپرستار سه سال تجربه که یک سال آن بعنوان پرستار در بخش مربوطه باشد.

برای احراز پست پرستار بخش های ویژه ) ICU,CCU,NICU ، دیالیز( و پرستار اورژانس دارای سه سال تجربه باشد.

-3 مهارت :

مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، مهارت معاینات فیزیکی،مهارت پایش همودینامیک، مهارت انجام محاسبات دارویی ، مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خونی و سایر آزمایش های خونی معمول ، مهارت تحلیل مسائل مبتنی بر اطلاعات به روز پرستاری، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی، مهارت های مراقبتی و توانبخشی، مهارت برنامه ریزی مراقبت از بیماران، مهارت آموزش نکات بهداشتی و مراقبتی به بیماران و خانواده های آنها، مهارت انجام پژوهش، مهارت مشاوره دادن، مهارت برنامه ریزی برای کارکنان پرستاری، مهارت تحلیل اطلاعات ، مهارت برآورد هزینه ها، مهارت اعمال نظارت و ارزیابی فعالیت ها.

- دوه های آموزشی:

آگاهی از قوانین و مقررات پرستاری، احیای قلبی و ریوی پیشرفته، مدیریت فرایند مراقبت از بیمار، آشنایی با اهداف و برنامه های استراتژیک بیمارستان.__
 
1399/11/12
Powered by DorsaPortal